Чунг-Му

Choong-Moo

Чунг Му е псевдонима на великия адмирал Юи Сун-Шина - изобретил първия боен кораб /през 1592г./, пра образът на съвременната подводница. Формата завършва с удар с лявата ръка, символизирайки преждевременната смърт на този човек, както и не напълно разкритата непоколебима преданост към Корея. Състои се от 30 движения и съдържа 26 основни техники.

CHOONG-MOO was the name given to the great Admiral Yi Soon-Sin of the Lee Dynasty. He was reputed to have invented the first armored battleship (Kobukson) in 1592, which is said to be the precursor of the present day submarine. The reason why this pattern ends with a left hand attack is to symbolize his regrettable death, having no chance to show his unrestrained potentiality checked by the forced reservation of his loyalty to the king.

Играе се за - I дан /черен колан/

Изходна позиция - Нарани Чунби Соги

Degree - I dan /black belt/
Ready Posture -
Narani Junbi Sogi
1 Орун Нюнча Со Санг Сонкаль Маки Orun Niunja So Sang Sonkal Makgi
2 Орун Гънън Со Орун Сонкаль Нопунде Ап Териги Вен Сонбадак Им Ап Orun Gunnun So Orun Sonkal Nopunde Ap Taerigi Ven Sonbadak Im Ap
3 Вен Нюнча Со Сонкаль Каунде Деби Маки Ven Niunja So Sonkal Kaunde Daebi Makgi
4 Вен Гънън Со Опун Сонкут Нопунде Баро Тульки Ven Gunnun So Opun Sonkut Nopunde Baro Tulgi
5 Орун Нюнча Со Сонкаль Каунде Деби Маки Orun Niunja So Sonkal Kaunde Daebi Makgi
6 Вен Кобурьо Чунби Соги "А" Ven Goobooryo Junbi Sogi "A"
7 Орунбаль Каунде Йопча Чируги Orunbal Kaunde Yopcha Jirugi
8 Орун Нюнча Со Сонкаль Каунде Деби Маки Orun Niunja So Sonkal Kaunde Daebi Makgi
9a Орунбаль Тимйо Йоп Ча Чируги Orunbal Twimyo Yopcha Jirugi
9b Вен Нюнча Со Сонкаль Каунде Деби Маки (КИАП!) Ven Niunja So Sonkal Kaunde Daebi Makgi (KIHAP!)
10 Орун Нюнча Со Пальмок Надзунде Банде Маки Orun Niunja So Palmok Najunde Bandae Makgi
11 Вен Гънън Со Ту Сон Мори Джапки Ven Gunnun So Doo Son Mori Japki
12 Орунбаль Моруп Ольо Чаги Orunbal Moorup Ollyo Chagi
13 Вен Гънън Со Опун Сонкальдънг Нопунде Банде Ап Териги Ven Gunnun So Opun Sonkaldung Nopunde Bandae Ap Taerigi
14 Орунбаль Нопунде Дольо Чаги (под 45о) Orunbal Nopunde Dollyo Chagi
15 Венбаль Каунде Дуитча Чируги (Техниките 14 и 15 се изпълняват в серия /бързо/) ! Venbal Kaunde Dwitcha Jirugi
16 Вен Нюнча Со Пальмок Каунде Деби Маки Ven Niunja So Palmok Kaunde Daebi Makgi
17 Венбаль Каунде Дольо Чаги /45о/ Venbal Kaunde Dollyo Chagi
18 Орун Годжун Со Ту Бандальсон Тигутча Маки Orun Gojung So Doo Bandalson Digutja Makgi
19 Туиги Вен Нюнча Со Сонкаль Каунде Деби Маки (КИАП!) Twigi Ven Niunja So Sonkal Kaunde Daebi Makgi (KIHAP!)
20 Вен Гънън Со Дуиджибун Сонкут Надзунде Банде Тульки Ven Gunnun So Dwijibun Sonkut Najunde Bandae Tulgi
21 Орун Нюнча Со Орун Дънг Джумок Йобдуи Териги Вен Пальмок Йоп Аре Orun Niunja So Orun Dung Joomuk Yopdwi Taerigi Ven Palmok Yop Are
22 Орун Гънън Со Сун Сонкут Каунде Сево Тульки Orun Gunnun So Sun Sonkut Kaunde Sewo Tulgi
23 Вен Гънън Со Ту Пальмок Нопунде Маки Ven Gunnun So Doo Palmok Nopunde Makgi
24a Анън Со Орун Пальмок Каунде Ап Маки Annun So Orun Palmok Kaunde Ap Makgi
24b Анън Со Орун Дунг Джумок Нопунде Йоп Териги (Техниките 24a и 24b се изпълняват без пауза!) Annun So Orun Dung Joomuk Nopunde Yop Taerigi
25 Орунбаль Каунде Йопча Чируги Orunbal Kaunde Yopcha Jirugi
26 Венбаль Каунде Йопча Чируги Venbal Kaunde Yopcha Jirugi
27 Вен Нюнча Со Кьоча Сонкаль Момчо Маки Ven Niunja So Kyocha Sonkal Momcho Makgi
28 Вен Гънън Со Санг Сонбадак Ольо Маки Ven Gunnun So Sang Sonbadak Ollyo Makgi
29 Орун Гънън Со Пальмок Баро Чукио Маки Orun Gunnun So Palmok Baro Chookyo Makgi
30 Орун Гънън Со Ап Джумок Каунде Банде Чируги Orun Gunnun So Ap Joomuk Kaunde Bandae Jirugi
end Прибира се ляв към десен крак до изходна позиция. Bring the left foot back to a ready posture.

назад                back


© 1995 - 2010  BAGATUR. All rights reserved.