Дан-Гун

Dan-Gun

Формата носи името на легендарния монах Дан Гун - основал Корея през 2333г. преди новата ера. Състои се от 21 движения и съдържа седем основни техники.

DAN-GUN is named after the holy Dan-Gun, the legendary founder of Korea in the year of 2 333 B.C.

Играе се за:    7 гъп

Изходна позиция: Нарани Чунби Соги

Grade - 7 gup
Ready Posture - Narani Ju
nbi Sogi
1 Орун Нюнча Со Сонкаль Каунде Деби Маки Orun Niunja So Sonkal Kaunde Daebi Makgi
2 Орун Гънън Со Ап Джумок Нопунде Баро Чируги Orun Gunnun So Ap Joomuk Nopunde Baro Jirugi
3 Вен Нюнча Со Сонкаль Каунде Деби Маки Ven Niunja So Sonkal Kaunde Daebi Makgi
4 Вен Гънън Со Ап Джумок Нопунде Баро Чируги Ven Gunnun So Ap Joomuk Nopunde Baro Jirugi
5 Вен Гънън Со Бакат Пальмок Надзунде Баро Маки Ven Gunnun So Bakat Palmok Najunde Baro Makgi
6 Орун Гънън Со Ап Джумок Нопунде Баро Чируги Orun Gunnun So Ap Joomuk Nopunde Baro Jirugi
7 Вен Гънън Со Ап Джумок Нопунде Баро Чируги Ven Gunnun So Ap Joomuk Nopunde Baro Jirugi
8 Орун Гънън Со Ап Джумок Нопунде Баро Чируги Orun Gunnun So Ap Joomuk Nopunde Baro Jirugi
9 Орун Нюнча Со Санг Пальмок Маки Orun Niunja So Sang Palmok Makgi
10 Орун Гънън Со Ап Джумок Нопунде Баро Чируги Orun Gunnun So Ap Joomuk Nopunde Baro Jirugi
11 Вен Нюнча Со Санг Пальмок Маки Ven Niunja So Sang Palmok Makgi
12 Вен Гънън Со Ап Джумок Нопунде Баро Чируги Ven Gunnun So Ap Joomuk Nopunde Baro Jirugi
13 Вен Гънън Со Бакат Пальмок Надзунде Баро Маки Ven Gunnun So Bakat Palmok Najunde Baro Makgi
14 Вен Гънън Со Бакат Пальмок Баро Чукио Маки /техниките 13. и 14. се изпълняват без пауза ! Ven Gunnun So Bakat Palmok Baro Chооkyo Makgi
15 Орун Гънън Со Бакат Пальмок Баро Чукио Маки Orun Gunnun So Bakat Palmok Baro Chооkyo Makgi
16 Вен Гънън Со Бакат Пальмок Баро Чукио Маки Ven Gunnun So Bakat Palmok Baro Chооkyo Makgi
17 Орун Гънън Со Бакат Пальмок Баро Чукио Маки (КИАП!) Orun Gunnun So Bakat Palmok Baro Chооkyo Makgi (KIHAP!)
18 Орун Нюнча Со Сонкаль Каунде Бакуро Териги Orun Niunja So Sonkal Kaunde Bakuro Taerigi
19 Орун Гънън Со Ап Джумок Нопунде Баро Чируги Orun Gunnun So Ap Joomuk Nopunde Baro Jirugi
20 Вен Нюнча Со Сонкаль Каунде Бакуро Териги Ven Niunja So Sonkal Kaunde Bakuro Taerigi
21 Вен Гънън Со Ап Джумок Нопунде Баро Чируги Ven Gunnun So Ap Joomuk Nopunde Baro Jirugi
end Прибира се ляв към десен крак до изходна позиция.

Bring the left foot back to a ready posture.

назад                back


© 1995 - 2010  BAGATUR. All rights reserved.