До-Сан

Do-San

"До Сан" е псевдоним на патриота Ан Чан Хо /1876 - 1938/. 24-те движения представят целия му живот, който той посвещава на образованието в Корея и движението за нейната независимост. Състои се от 24 движения и съдържа 12 основни техники.

DO-SAN is the pseudonym of the patriot Ahn Chang-Ho (1876-1938) The 24 movements represent his entire life which he devoted to furthering the education of Korea and its independence movement.

Играе се за:    6 гъп

Изходна позиция: Нарани Чунби Соги

Grade - 6 gup
Ready Posture - Narani Junbi Sogi
1 Вен Гънън Со Вен Бакат Пальмок Нопунде Йоп Маки Ven Gunnun So Ven Bakat Palmok Nopunde Yop Makgi
2 Вен Гънън Со Ап Джумок Каунде Банде Чируги Ven Gunnun So Ap Joomuk Kaunde Bandae Jirugi
3 Орун Гънън Со Орун Бакат Пальмок Нопунде Йоп Маки Orun Gunnun So Orun Bakat Palmok Nopunde Yop Makgi
4 Орун Гънън Со Ап Джумок Каунде Банде Чируги Orun Gunnun So Ap Joomuk Kaunde Bandae Jirugi
5 Орун Нюнча Со Сонкаль Каунде Деби Маки Orun Niunja So Sonkal Kaunde Daebi Maki
6 Орун Гънън Со Сун Сонкут Сево Тульки (КИАП!) Orun Gunnun So Sun Sonkut Sewo Tulgi (KIHAP!)
7a Джеап Суль Те (освобождаване от захват) Jeap Sul Te (Releast from grip)
7b Вен Гънън Со Дънг Джумок Нопунде Баро Йоп Териги (техниките 7a. и 7b. се изпълняват без пауза !) Ven Gunnun So Dung Joomuk Nopunde Baro Yop Taerigi
8 Орун Гънън Со Дънг Джумок Нопунде Баро Йоп Териги Orun Gunnun So Dung Joomuk Nopunde Baro Yop Taerigi
9 Вен Гънън Со Вен Бакат Пальмок Нопунде Йоп Маки Ven Gunnun So Ven Bakat Palmok Nopunde Yop Makgi
10 Вен Гънън Со Ап Джумок Каунде Банде Чируги Ven Gunnun So Ap Joomuk Kaunde Bandae Jirugi
11 Орун Гънън Со Орун Бакат Пальмок Нопунде Йоп Маки Orun Gunnun So Orun Bakat Palmok Nopunde Yop Makgi
12 Орун Гънън Со Ап Джумок Каунде Банде Чируги Orun Gunnun So Ap Joomuk Kaunde Bandae Jirugi
13 Вен Гънън Со Бакат Пальмок Нопунде Хетчо Маки Ven Gunnun So Bakat Palmok Nopunde Hechyo Makgi
14 Орунбаль Каунде Апча Бусиги Orunbal Kaunde Apcha Busigi
15 Орун Гънън Со Ап Джумок Каунде Баро Чируги Orun Gunnun So Ap Joomuk Kaunde Baro Jirugi
16 Орун Гънън Со Ап Джумок Каунде Банде Чируги (техниките 15. и 16. се изпълняват в серия /бързо/) ! Orun Gunnun So Ap Joomuk Kaunde Bandae Jirugi
17 Орун Гънън Со Бакат Пальмок Нопунде Хетчо Маки Orun Gunnun So Bakat Palmok Nopunde Hechyo Makgi
18 Венбаль Каунде Апча Бусиги Venbal Kaunde Apcha Busigi
19 Вен Гънън Со Ап Джумок Каунде Баро Чируги Ven Gunnun So Ap Joomuk Kaunde Baro Jirugi
20 Вен Гънън Со Ап Джумок Каунде Банде Чируги (техниките 19. и 20. се изпълняват в серия /бързо) ! Ven Gunnun So Ap Joomuk Kaunde Bandae Jirugi
21 Вен Гънън Со Бакат Пальмок Баро Чукио Маки Ven Gunnun So Bakat Palmok Baro Chookyo Makgi
22 Орун Гънън Со Бакат Пальмок Баро Чукио Маки (КИАП!) Orun Gunnun So Bakat Palmok Baro Chookyo Makgi (KIHAP!)
23 Анън Со Вен Сонкаль Каунде Йоп Териги Annun So Ven Sonkal Kaunde Yop Taerigi
24 Анън Со Орун Сонкаль Каунде Йоп Териги Annun So Orun Sonkal Kaunde Yop Taerigi
end Прибира се десен към ляв крак до изходна позиция. Bring the right foot back to a ready posture.

назад                back


© 1995 - 2010  BAGATUR. All rights reserved.