Хуа-Ранг

Hwa-Rang

Хуа Ранг тул носи името на младежката група "Хуа Ранг", организирана в династията Сила в началото на VII век. 29-те движения се отнасят за 29-та пехотна дивизия, където Таекуон-До достига пълно развитие. Съдържа 18 основни техники.

HWA-RANG is named after the Hwa-Rang youth group, which originated in the Silla Dynasty in the early 7th century. The 29 movements refer to the 29th Infantry Division, where Taekwon-Do developed into maturity.

Играе се за - 1 гъп

Изходна позиция - Моа Чунби Соги "С"

Grade - 1 gup
Ready Posture -
Moa Junbi Sogi "C"
1 Анън Со Вен Сонбадак Миро Маки Annun So Ven Sonbadak Miro Makgi
2 Анън Со Орун Джумок Каунде Чируги Annun So Orun Joomuk Kaunde Jirugi
3 Анън Со Вен Джумок Каунде Чируги Annun So Ven Joomuk Kaunde Jirugi
4 Вен Нюнча Со Санг Пальмок Маки Ven Niunja So Sang Palmok Makgi
5 Вен Нюнча Со Вен Ап Джумок Ольо Чируги Ven Niunja So Ven Ap Joomuk Ollyo Jirugi
6 Микъльмьо Орун Годжунг Со Ап Джумок Каунде Баро Чируги Mikulmyo Orun Gojung So Ap Joomuk Kaunde Baro Jirugi
7 Вен Суджик Со Орун Сонкаль Нерьо Териги Ven Soojik So Orun Sonkal Naeryo Taerigi 
8 Вен Гънън Со Ап Джумок Каунде Баро Чируги Ven Gunnun So Ap Joomuk Kaunde Baro Jirugi
9 Вен Гънън Со Пальмок Надзунде Баро Маки Ven Gunnun So Palmok Najunde Baro Makgi
10 Орун Гънън Со Ап Джумок Каунде Баро Чируги Orun Gunnun So Ap Joomuk Kaunde Baro Jirugi
11 Джеап Суль Те (освобождаване от захват) - десният лакът се свива приблизително 45о Jeap Sul Te (Releast from grip)
12a Орунбаль Каунде Йопча Чируги Orunbal Kaunde Yopcha Jirugi
12b Вен Нюнча Со Сонкаль Каунде Бакуро Териги Ven Niunja So Sonkal Kaunde Bakuro Taerigi
13 Вен Гънън Со Ап Джумок Каунде Баро Чируги Ven Gunnun So Ap Joomuk Kaunde Baro Jirugi
14 Орун Гънън Со Ап Джумок Каунде Баро Чируги (КИАП!) Orun Gunnun So Ap Joomuk Kaunde Baro Jirugi (KIHAP!)
15 Орун Нюнча Со Сонкаль Каунде Деби Маки Orun Niunja So Sonkal Kaunde Daebi Makgi
16 Орун Гънън Со Сун Сонкут Каунде Сево Тульки Orun Gunnun So Sun Sonkut Kaunde Sewo Tulgi
17 Орун Нюнча Со Сонкаль Каунде Деби Маки Orun Niunja So Sonkal Kaunde Daebi Makgi
18 Орунбаль Нопунде Дольо Чаги (под 45 градуса) Orunbal Nopunde Dollyo Chagi (under 45o)
19a Венбаль Нопунде Дольо Чаги (под 45 градуса) Venbal Nopunde Dollyo Chagi (under 45o)
19b Орун Нюнча Со Сонкаль Каунде Деби Маки (Техниките 18., 19а. и 19b. се изпълняват в серия /бързо/)! Orun Niunja So Sonkal Kaunde Daebi Makgi
20 Вен Гънън Со Пальмок Надзунде Баро Маки Ven Gunnun So Palmok Najunde Baro Makgi
21 Орун Нюнча Со Ап Джумок Каунде Баро Чируги Orun Niunja So Ap Joomuk Kaunde Baro Jirugi
22 Вен Нюнча Со Ап Джумок Каунде Баро Чируги Ven Niunja So Ap Joomuk Kaunde Baro Jirugi
23 Орун Нюнча Со Ап Джумок Каунде Баро Чируги Orun Niunja So Ap Joomuk Kaunde Baro Jirugi
24 Вен Гънън Со Кьоча Джумок Нульо Маки Ven Gunnun So Kyocha Joomuk Noollo Makgi
25 Микъльмьо Орун Нюнча Со Йоп Палькуп Тульки (КИАП!) Mikulmyo Orun Niunja So Yop Palkup Tulgi (KIHAP!)
26 Моа Со Орун Анпальмок Нопунде Йобап Маки Вен Пальмок Йоп Аре Moa So Orun Anpalmok Nopunde Yobap Makgi Ven Palmok Yop Are
27 Моа Со Вен Анпальмок Нопунде Йобап Маки Орун Пальмок Йоп Аре Moa So Ven Anpalmok Nopunde Yobap Makgi Orun Palmok Yop Are
28 Орун Нюнча Со Сонкаль Каунде Деби Маки Orun Niunja So Sonkal Kaunde Daebi Makgi
29 Вен Нюнча Со Сонкаль Каунде Деби Маки Ven Niunja So Sonkal Kaunde Daebi Makgi
end Прибира се десен към ляв крак до изходна позиция. Bring the right foot back to a ready posture.

            начало              back


© 1995 - 2010  BAGATUR. All rights reserved.