Чун-Гун

Joong-Gun

"Чун-Гун" носи името на патриота Ан Чун Гун, който е асистирал на Хиро Буми Ито - първият японски генерал-губернатор на Корея, познат като човек, който изиграва ръководна роля в обединяването на Корея и Япония. 32-те движения в тази форма представят възрастта на господин Ан, когато той е бил екзекутиран в затвора Луи Шун през 1910г. Съдържа 18 основни техники.  

JOONG-GUN is named after the patriot Ahn Joong-Gun who assassinated Hiro-Bumi Ito, the first Japanese governor-general of Korea, known as the man who played the leading part in the Korea-Japan merger. There are 32 movements in this pattern to represent Mr. Ahn's age when he was executed in a Lui-Shung prison (1910).

Играе се за - 3 гъп

Изходна позиция - Моа Чунби Соги "Б"

Grade - 3 gup
Ready Posture -
Moa Junbi Sogi "B"
1 Орун Нюнча Со Вен Сонкальдънг Каунде Бакуро Маки Orun Niunja So Ven Sonkaldung Kaunde Bakuro Makgi
2 Венбаль Надзунде Йобап Ча Бусиги Venbal Najunde Yobap Cha Busigi
3 Вен Дуитбаль Со Орун Сонбадак Ольо Маки Ven Dwitbal So Orun Sonbadak Ollyo Makgi
4 Вен Нюнча Со Орун Сонкальдънг Каунде Бакуро Маки Ven Niunja So Orun Sonkaldung Kaunde Bakuro Makgi
5 Орунбаль Надзунде Йобап Ча Бусиги Orunbal Najunde Yobap Cha Busigi
6 Орун Дуитбаль Со Вен Сонбадак Ольо Маки Orun Dwitbal So Ven Sonbadak Ollyo Makgi
7 Орун Нюнча Со Сонкаль Каунде Деби Маки Orun Niunja So Sonkal Kaunde Daebi Makgi
8 Вен Гънън Со Орун Уипалькуп Териги Ven Gunnun So Orun Wipalgup Taerigi
9 Вен Нюнча Со Сонкаль Каунде Деби Маки Ven Niunja So Sonkal Kaunde Daebi Makgi
10 Орун Гънън Со Вен Уипалькуп Териги Orun Gunnun So Ven Wipalgup Taerigi
11 Вен Гънън Со Санг Джумок Нопунде Сево Чируги Ven Gunnun So Sang Joomuk Nopunde Sewo Jirugi
12 Орун Гънън Со Санг Джумок Дуиджибо Чируги (КИАП!) Orun Gunnun So Sang Joomuk Dwijibo Jirugi (KIHAP!)
13 Вен Гънън Со Кьоча Джумок Чукио Маки Ven Gunnun So Kyocha Joomuk Chookyo Makgi
14 Орун Нюнча Со Дънг Джумок Нопунде Йоп Териги Orun Nionja So Dung Joomuk Nopunde Yop Taerigi
15 Вен Гънън Со Джеап Суль Те /освобождаване от захват/ Ven Gunnun So Jeap Sul Te /Releast from grip/
16 Вен Гънън Со Ап Джумок Нопунде Банде Чируги (Техниките 15. и 16. се изпълняват в серия /бързо/)! Ven Gunnun So Ap Joomuk Nopunde Bandae Jirugi
17 Вен Нюнча Со Дънг Джумок Нопунде Йоп Териги Ven Nionja So Dung Joomuk Nopunde Yop Taerigi
18 Орун Гънън Со Джеап Суль Те /освобождаване от захват/ Oron Gunnun So Jeap Sul Te /Releast from grip/
19 Орун Гънън Со Ап Джумок Нопунде Банде Чируги (Техниките 18. и 19. се изпълняват в серия /бързо/)! Orun Gunnun So Ap Joomuk Nopunde Bandae Jirugi
20 Вен Гънън Со Ту Пальмок Нопунде Маки Ven Gunnun So Doo Palmok Nopunde Makgi
21 Орун Нюнча Со Ап Джумок Каунде Банде Чируги Orun Niunja So Ap Joomuk Kaunde Bandae Jirugi
22 Орунбаль Каунде Йопча Чируги Orunbal Kaunde Yopcha Jirugi
23 Орун Гънън Со Ту Пальмок Нопунде Маки Orun Gunnun So Doo Palmok Nopunde Makgi
24 Вен Нюнча Со Ап Джумок Каунде Банде Чируги Ven Niunja So Ap Joomuk Kaunde Bandae Jirugi
25 Венбаль Каунде Йопча Чируги Venbal Kaunde Yopcha Jirugi
26 Орун Нюнча Со Пальмок Каунде Деби Маки Orun Niunja So Palmok Kaunde Daebi Makgi
27 Вен Начо Со Сонбадак Нульо Маки (изпълнява се бавно!) Ven Nacho So Sonbadak Noollo Makgi
28 Вен Нюнча Со Пальмок Каунде Деби Маки Ven Niunja So Palmok Kaunde Daebi Makgi
29 Орун Начо Со Сонбадак Нульо Маки (изпълнява се бавно!) Orun Nacho So Sonbadak Noollo Makgi
30 Моа Со Орун Джумок Киукча Чируги (изпълнява се бавно!) Moa So Orun Joomuk Kiokja Jirugi
31 Орун Годжунг Со Ту Бандальсон Тигутча Маки Orun Gojung So Doo Bandalson Digutja Makgi
32 Вен Годжунг Со Ту Бандальсон Тигутча Маки Ven Gojung So Doo Bandalson Digutja Makgi
end Прибира се ляв към десен крак до изходна позиция. Bring the left foot back to a ready posture.

начало            back


© 1995 - 2010  BAGATUR. All rights reserved.