Куанг-Ге

Kwang-Gae

Формата е именувана в чест на 19-я крал от династията Когурьо, възвърнал територии на държавата, включително голяма част от Манджурия. Диаграмата на движенията символизира загубата и възвръщането на териториите, а 39-те движения, включени във формата - първите две цифри на годината, в която са започнали тези велики събития /391г. пр.н.е./. Съдържа 21 основни техники.

KWANG-GAE is named after the famous Kwang-Gae-Toh-Wang, the 19th King of the Koguryo Dynasty, who regained all the lost territories including the greater part of Manchuria. The diagram represents the expansion and recovery of lost territory. The 39 movements refer to the first two figures of 391 A. D., the year he came to the throne.

Играе се за - II дан

Изходна позиция - Нарани Со Ханульсон

Degree - II dan /black belt/
Ready Posture -
Narani So Hanulson
1 Моа Чунби Соги "Б" Moa Junbi Sogi "B"
2 Вен Гънън Со Дижибо Банде Чируги (изпълнява се бавно!) Ven Gunnun So Dwijibo Bandae Jirugi
3 Орун Гънън Со Дижибо Банде Чируги (изпълнява се бавно!) Orun Gunnun So Dwijibo Bandae Jirugi
4 Ибо Омгьо Дидимьо Нагаги Орун Гънън Со Орун Сонбадак Нопунде Гольчо Маки Ibo Omgyo Didimyo Nagagi Orun Gunnun So Orun Sonbadak Nopunde Golcho Makgi
5 Тиро Микъльмьо Орун Нюнча Со Сонкаль Надзунде Деби Маки Tiro Mikulmyo Orun Niunja So Sonkal Najunde Daebi Makgi
6 Ибо Омгьо Дидимьо Нагаги Вен Гънън Со Вен Сонбадак Нопунде Гольчо Маки Ibo Omgyo Didimyo Nagagi Ven Gunnun So Ven Sonbadak Nopunde Golcho Makgi
7 Тиро Микъльмьо Вен Нюнча Со Сонкаль Надзунде Деби Маки Tiro Mikulmyo Ven Niunja So Sonkal Najunde Daebi Makgi
8 Орун Дитбаль Со Сонкаль Нопунде Деби Маки Orun Dwitbal So Sonkal Nopunde Daebi Makgi
9 Вен Дитбаль Со Сонкаль Нопунде Деби Маки Ven Dwitbal So Sonkal Nopunde Daebi Makgi
10 Апуро Ибо Омгьо Дидимьо Дольги Вен Гънън Со Сонбадак Ольо Банде Маки (изпълнява се бавно!) Apuro Ibo Omgyo Didimyo Dolgi Ven Gunnun So Sonbadak Ollyo Bandae Makgi
11 Орун Гънън Со Сонбадак Ольо Банде Маки (изпълнява се бавно!) Orun Gunnun So Sonbadak Ollyo Bandae Makgi
12 Моа Со Орун Сонкаль Надзунде Ап Маки Moa So Orun Sonkal Najunde Ap Makgi
13 Венбаль Бакуро Нульо Чаги Venbal Bakuro Noollo Chagi
14 Венбаль Каунде Йопча Чируги (Техниките 13 и 14 се изпълняват без пауза!) Venbal Kaunde Yopcha Jirugi
15 Орун Нюнча Со Сонкаль Нопунде Ануро Териги Orun Niunja So Sonkal Nopunde Anuro Taerigi
16 Моа Со Вен Йоп Джумок Нерьо Териги Moa So Ven Yop Joomuk Naeryo Taerigi
17 Орунбаль Бакуро Нульо Чаги Orunbal Bakuro Noollo Chagi
18 Орунбаль Каунде Йопча Чируги (Техниките 17 и 18 се изпълняват без пауза!) Orunbal Kaunde Yopcha Jirugi
19 Вен Нюнча Со Сонкаль Нопунде Ануро Териги Ven Niunja So Sonkal Nopunde Anuro Taerigi
20 Моа Со Орун Йоп Джумок Нерьо Териги Moa So Orun Yop Joomuk Naeryo Taerigi
21 Вен Начо Со Сонбадак Нульо Маки (изпълнява се бавно!) Ven Nachuo So Sonbadak Noollo Makgi
22 Орун Начо Со Сонбадак Нульо Маки (изпълнява се бавно!) Orun Nachuo So Sonbadak Noollo Makgi
23 Корумьо Анън Со Орун Дънг Джумок Нопунде Йобдуи Териги (КИАП!) Korumyo Annun So Orun Dung Joomuk Nopunde Yopdwi Taerigi (KIHAP!)
24 Орун Гънън Со Ту Пальмок Каунде Маки Orun Gunnun So Doo Palmok Kaunde Makgi
25 Дурогамьо Джаджунбаль Орун Гънън Со Пальмок Надзунде Банде Маки Durogamyo Jajunbal Orun Gunnun So Palmok Najunde Bandae Makgi
26 Орун Начо Со Опун Сонкут Нопунде Баро Тульки (изпълнява се бавно!) Orun Nachuo So Opun Sokut Nopunde Baro Tulgi
27 Корумьо Анън Со Вен Дънг Джумок Нопунде Йобдуи Териги (КИАП!) Korumyo Annun So Ven Dung Joomuk Nopunde Yopdwi Taerigi (KIHAP!)
28 Вен Гънън Со Ту Пальмок Каунде Маки Ven Gunnun So Doo Palmok Kaunde Makgi
29 Дурогамьо Джаджунбаль Вен Гънън Со Пальмок Надзунде Банде Маки Durogamyo Jajunbal Ven Gunnun So Palmok Najunde Bandae Makgi
30 Вен Начо Со Опун Сонкут Нопунде Баро Тульки (изпълнява се бавно!) Ven Nachuo So Opun Sokut Nopunde Baro Tulgi
31 Корумьо Орун Гънън Со Санг Джумок Нопунде Сево Чируги Korumyo Orun Gunnun So Sang Joomuk Nopunde Sewo Jirugi
32 Корумьо Вен Гънън Со Санг Джумок Дуиджибо Чируги Kоrumyo Ven Gunnun So Sang Joomuk Dwijibo Jirugi
33 Орунбаль Каунде Апча Бусиги Orunbal Kaunde Apcha Busigi
34 Вен Нюнча Со Сонкаль Каунде Деби Маки Ven Niunja So Sonkal Kaunde Daebi Makgi
35 Вен Гънън Со Ап Джумок Нопунде Баро Чируги Ven Gunnun So Ap Joomuk Nopunde Baro Jirugi
36 Корумьо Орун Гънън Со Санг Джумок Дуиджибо Чируги Kоrumyo Orun Gunnun So Sang Joomuk Dwijibo Jirugi
37 Венбаль Каунде Апча Бусиги Venbal Kaunde Apcha Busigi
38 Орун Нюнча Со Сонкаль Каунде Деби Маки Orun Niunja So Sonkal Kaunde Daebi Makgi
39 Орун Гънън Со Ап Джумок Нопунде Баро Чируги Orun Gunnun So Ap Joomuk Nopunde Baro Jirugi
end Прибира се ляв към десен крак до изходна позиция. Bring the left foot back to a ready posture.

начало                back


© 1995 - 2010  BAGATUR. All rights reserved.