Уон-Хьо

Won-Hyo

"Уон Хьо" е името на известния монах, който въвежда Будизма в династията Сила през 686г. от новата ера. Състои се от 28 движения и съдържа 10 основни техники.  

WON-HYO was the noted monk who introduced Buddhism to the Silla Dynasty in the year of 686 A.D.

Играе се за:    5 гъп

Изходна позиция: Моа Чунби Соги "А"

Grade - 5 gup
Ready Posture - Moa Junbi Sogi "A"
1 Орун Нюнча Со Санг Пальмок Маки Orun Niunja So Sang Palmok Makgi
2 Орун Нюнча Со Орун Сонкаль Нопунде Ануро Териги Orun Niunja So Orun Sonkal Nopunde Anuro Taerigi
3 Вен Годжунг Со Ап Джумок Каунде Баро Чируги Ven Gojung So Ap Joomuk Kaunde Baro Jirugi
4 Вен Нюнча Со Санг Пальмок Маки Ven Niunja So Sang Palmok Makgi
5 Вен Нюнча Со Вен Сонкаль Нопунде Ануро Териги Ven Niunja So Ven Sonkal Nopunde Anuro Taerigi
6 Орун Годжунг Со Ап Джумок Каунде Баро Чируги Orun Gojung So Ap Joomuk Kaunde Baro Jirugi
7 Орун Кобурьо Чунби Соги "А" Orun Goobooryo Junbi Sogi "A"
8 Венбаль Каунде Йопча Чируги Venbal Kaunde Yopcha Jirugi
9 Орун Нюнча Со Сонкаль Каунде Деби Маки Orun Niunja So Sonkal Kaunde Daebi Makgi
10 Вен Нюнча Со Сонкаль Каунде Деби Маки Ven Niunja So Sonkal Kaunde Daebi Makgi
11 Орун Нюнча Со Сонкаль Каунде Деби Маки Orun Niunja So Sonkal Kaunde Daebi Makgi
12 Орун Гънън Со Сун Сонкут Кауде Сево Тульки (КИАП!) Orun Gunnun So Sun Sonkut Kaude Sewo Tulgi (KIHAP!)
13 Орун Нюнча Со Санг Пальмок Маки Orun Niunja So Sang Palmok Makgi
14 Орун Нюнча Со Орун Сонкаль Нопунде Ануро Териги Orun Niunja So Orun Sonkal Nopunde Anuro Taerigi
15 Вен Годжунг Со Ап Джумок Каунде Баро Чируги Ven Gojung So Ap Joomuk Kaunde Baro Jirugi
16 Вен Нюнча Со Санг Пальмок Маки Ven Niunja So Sang Palmok Makgi
17 Вен Нюнча Со Вен Сонкаль Нопунде Ануро Териги Ven Niunja So Ven Sonkal Nopunde Anuro Taerigi
18 Орун Годжунг Со Ап Джумок Каунде Баро Чируги Orun Gojung So Ap Joomuk Kaunde Baro Jirugi
19 Вен Гънън Со Орун Пальмок Долимьо Маки

Ven Gunnun So Orun Palmok Dollimyo Makgi
20 Орунбаль Надзунде Апча Бусиги Orunbal Najunde Apcha Busigi
21 Орун Гънън Со Ап Джумок Каунде Банде Чируги Orun Gunnun So Ap Joomuk Kaunde Bandae Jirugi
22 Орун Гънън Со Вен Пальмок Долимьо Маки Orun Gunnun So Ven Palmok Dollimyo Makgi
23 Венбаль Надзунде Апча Бусиги Venbal Najunde Apcha Busigi
24 Вен Гънън Со Ап Джумок Каунде Банде Чируги Ven Gunnun So Ap Joomuk Kaunde Bandae Jirugi
25 Вен Кобурьо Чунби Соги "А" Ven Goobooryo Junbi Sogi "A"
26 Орунбаль Каунде Йопча Чируги Orunbal Kaunde Yopcha Jirugi
27 Орун Нюнча Со Пальмок Каунде Деби Маки Orun Niunja So Palmok Kaunde Daebi Makgi 
28 Вен Нюнча Со Пальмок Каунде Деби Маки Ven Niunja So Palmok Kaunde Daebi Makgi 
end Прибира се десен към ляв крак до изходна позиция. Bring the right foot back to a ready posture.

начало                back


© 1995 - 2010  BAGATUR. All rights reserved.