Юль-Гок

Yul-Gok

"Юль Гок" е псевдонима на великия философ и учител Ий Лъ /1536 - 1584/, наречен "Конфуций на Корея". 38-те движения на тази форма сочат неговото родно място - на 38-я градус географска ширина, а диаграмата символизира "учител". Съдържа 16 основни техники.

YUL-GOK is the pseudonym of a great philosopher and scholar Yi l (1536-1584) nicknamed the "Confucius of Korea" The 38 movements of this pattern refer to his birthplace on 38 latitude and the diagram represents "scholar".

Играе се за - 4 гъп

Изходна позиция - Нарани Чунби Соги

Grade - 4 gup
Ready Posture - Narani Ju
nbi Sogi
1 Анън Со Каунде Вен Джумок Annun So Kaunde Ven Joomuk
2 Анън Со Орун Джумок Каунде Чируги Annun So Orun Joomuk Kaunde Jirugi
3 Анън Со Вен Джумок Каунде Чируги (техниките 2. и 3. се изпълняват в серия /бързо/) ! Annun So Ven Joomuk Kaunde Jirugi
4 Анън Со Каунде Орун Джумок Annun So Kaunde Orun Joomuk
5 Анън Со Вен Джумок Каунде Чируги Annun So Ven Joomuk Kaunde Jirugi
6 Анън Со Орун Джумок Каунде Чируги (техниките 5. и 6. се изпълняват в серия /бързо/) ! Annun So Orun Joomuk Kaunde Jirugi
7 Орун Гънън Со Анпальмок Каунде Баро Маки Orun Gunnun So Anpalmok Kaunde Baro Makgi
8 Венбаль Каунде Апча Бусиги Venbal Kaunde Apcha Busigi
9 Вен Гънън Со Ап Джумок Каунде Баро Чируги Ven Gunnun So Ap Joomuk Kaunde Baro Jirugi
10 Вен Гънън Со Ап Джумок Каунде Банде Чируги (техниките 9. и 10. се изпълняват в серия /бързо/) ! Ven Gunnun So Ap Joomuk Kaunde Bandae Jirugi
11 Вен Гънън Со Анпальмок Каунде Баро Маки Ven Gunnun So Anpalmok Kaunde Baro Makgi
12 Орунбаль Каунде Апча Бусиги Orunbal Kaunde Apcha Busigi
13 Орун Гънън Со Ап Джумок Каунде Баро Чируги Orun Gunnun So Ap Joomuk Kaunde Baro Jirugi
14 Орун Гънън Со Ап Джумок Каунде Банде Чируги (техниките 13. и 14. се изпълняват в серия /бързо/) ! Orun Gunnun So Ap Joomuk Kaunde Bandae Jirugi
15 Орун Гънън Со Сонбадак Каунде Баро Гольчо Маки Orun Gunnun So Sonbadak Kaunde Baro Golcho Makgi 
16 Орун Гънън Со Сонбадак Каунде Банде Гольчо Маки Orun Gunnun So Sonbadak Kaunde Bandae Golcho Makgi 
17 Орун Гънън Со Ап Джумок Каунде Баро Чируги (техниките 16. и 17. се изпълняват без пауза) ! Orun Gunnun So Ap Joomuk Kaunde Baro Jirugi
18 Вен Гънън Со Сонбадак Каунде Баро Гольчо Маки Ven Gunnun So Sonbadak Kaunde Baro Golcho Makgi 
19 Вен Гънън Со Сонбадак Каунде Банде Гольчо Маки Ven Gunnun So Sonbadak Kaunde Bandae Golcho Makgi 
20 Вен Гънън Со Ап Джумок Каунде Баро Чируги (техниките 19. и 20. се изпълняват без пауза) ! Ven Gunnun So Ap Joomuk Kaunde Baro Jirugi
21 Орун Гънън Со Ап Джумок Каунде Баро Чируги Orun Gunnun So Ap Joomuk Kaunde Baro Jirugi
22 Орун Кобурьо Чунби Соги "А" Orun Goobooryo Junbi Sogi "A"
23 Венбаль Каунде Йопча Чируги Venbal Kaunde Yopcha Jirugi
24 Вен Гънън Со Ап Палькуп Териги (КИАП!) Ven Gunnun So Ap Palkup Taerigi (KIHAP!)
25 Вен Кобурьо Чунби Соги "А" Ven Goobooryo Junbi Sogi "A"
26 Орунбаль Каунде Йопча Чируги Orunbal Kaunde Yopcha Jirugi
27 Орун Гънън Со Ап Палькуп Териги (КИАП!) Orun Gunnun So Ap Palkup Taerigi (KIHAP!)
28 Орун Нюнча Со Санг Сонкаль Маки Orun Niunja So Sang Sonkal Makgi
29 Орун Гънън Со Сун Сонкут Сево Каунде Тульки Orun Gunnun So Sun Sonkut Sewo Kaunde Tulgi
30 Вен Нюнча Со Санг Сонкаль Маки Ven Niunja So Sang Sonkal Makgi
31 Вен Гънън Со Сун Сонкут Сево Каунде Тульки Ven Gunnun So Sun Sonkut Sewo Kaunde Tulgi
32 Вен Гънън Со Бакат Пальмок Нопунде Баро Йоп Маки Ven Gunnun So Bakat Palmok Nopunde Baro Yop Makgi
33 Вен Гънън Со Ап Джумок Каунде Банде Чируги Ven Gunnun So Ap Joomuk Kaunde Bandae Jirugi
34 Орун Гънън Со Бакат Пальмок Нопунде Баро Йоп Маки Orun Gunnun So Bakat Palmok Nopunde Baro Yop Makgi
35 Орун Гънън Со Ап Джумок Каунде Банде Чируги Orun Gunnun So Ap Joomuk Kaunde Bandae Jirugi
36 Вен Кьоча Со Дънг Джумок Нопунде Баро Йоп Териги (КИАП!) Ven Kyocha So Dung Joomuk Nopunde Yop Taerigi (KIHAP!)
37 Орун Гънън Со Ту Пальмок Нопунде Маки Orun Gunnun So Doo Palmok Nopunde Makgi
38 Вен Гънън Со Ту Пальмок Нопунде Маки Ven Gunnun So Doo Palmok Nopunde Makgi
end Прибира се ляв към десен крак до изходна позиция. Bring the left foot back to a ready posture.

начало                back


© 1995 - 2010  BAGATUR. All rights reserved.