Nikolay  BAKARDZHIEV - IV dan

Plamen  PETKOV - IV dan

 

Svetla  BAKARDZHIEVA - 2 gup